Inzicht in kosten wordt steeds belangrijker. Benchmarken is een handige tool om dit te verkrijgen. Echter, het is ook een tijdrovende klus. En als je niet oppast, blijft het bij het vergelijken en wordt te weinig met de resultaten gedaan. Steeds vaker krijgen wij de vraag hierbij te ondersteunen.

 

Een veelgenoemd argument om niet te benchmarken is het gebrek aan tijd. Wij ontzorgen jullie graag door het ‘cijferwerk’ uit handen te nemen. Wij komen naar u toe en verzamelen de gegevens.

Plus: Verzamelen facilitaire kosten benchmark

Wat is het? Verzamelen en rubriceren van facilitaire kosten op totaalniveau door één van de adviseurs van Fier.fm. Daarnaast worden de gegevens door ons op de benchmarktool ingevuld.

Wat levert het op? Uw facilitaire kosten worden op een eenduidige wijze gerubriceerd conform NEN EN 15221. Deelname aan de benchmark is mogelijk, zonder dat dit veel tijd kost.

Wat kost het? In tijd ongeveer 1 dag aan ondersteuning van facilitaire- en financiële medewerkers. Werkzaamheden zijn onder ander het maken van een financiële uitdraai en overzicht van personeelskosten. Daarnaast vragen wij u de drie dagen, wanneer een adviseur van Fier.fm aan de slag gaat met uw cijfers, een werkplek beschikbaar te stellen.

De adviseurs van Fier.fm zijn drie dagen bezig om uw cijfers conform deze norm in te delen en deze in de benchmarktool in te voeren. Omdat wij baat hebben wij valide en betrouwbare cijfers werken wij met een gereduceerd uurtarief van € 80,- exclusief btw. De totale kosten bedragen € 1.920,-.

 

Daarnaast blijft het een uitdaging om te zorgen dat het nut en noodzaak van de benchmark organisatiebreed wordt gedragen. Het is zinvol ons eens in uw team uit te nodigen om een introductie te geven of de resultaten te presenteren.

Plus: Interne kick-off benchmark

Wat is het? Wij verzorgen een kick-off/training op uw locatie. Hierbij staat de start en instructie rondom het onderzoek centraal. 

Wat levert het op? De methodiek benchmarken wordt breed gedragen binnen uw team /afdeling. Men is zich bewust van de stappen in het benchmarkproces en is bekend met de NEN EN 15221. Bovendien vindt een instructie plaats op welke wijze gerubriceerd dient te worden via deze tool. Ook lichten wij toe hoe de cijfers in het systeem dienen te worden ingevoerd. 

Wat kost het? In tijd ongeveer 8 uur per deelnemer aan de kick-off/training. Daarnaast stemmen wij vooraf graag het een en ander met u af. Dit kost maximaal 1 uur. Omdat het gaat om een presentatie binnen uw organisatie, rekenen wij erop dat u een ruimte beschikbaar stelt. De adviseurs van Fier.fm zijn 2 uur bezig met de voorbereiding van de kick-off/training. Omdat wij het belangrijk vinden dat benchmarken breed gedragen wordt, hanteren wij een gereduceerd uurtarief van € 80,- exclusief btw. De totale kosten bedragen € 880,-.

Voorbeelden?

Voorbeeld agenda presentatie

Plus: Individuele presentatie resultaten

Wat is het? Wij verzorgen een presentatie op uw locatie. Onderling bespreken wij het doel van de presentatie en stellen een programma op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toelichting op het onderzoek, het terugkoppelen van de resultaten, het inzoomen op specifieke activiteiten, het vergelijken met specifieke organisaties of een impactanalyse.

Wat levert het op? De methodiek benchmarken wordt breed gedragen binnen uw team /afdeling. Men is zich bewust van de kosten en is bekend met de NEN EN 15221. De benchmarkgegevens komen ‘tot leven’ doordat we aan de slag gaan met de cijfers. Vanzelfsprekend is de presentatie voor u op maat gemaakt en ontvangt u deze na afloop. 

Wat kost het? In tijd ongeveer 2 uur per deelnemer aan de presentatie. Daarnaast stemmen wij vooraf graag het een en ander met u af. Dit kost maximaal 2 uur. Omdat het gaat om een presentatie binnen uw organisatie, rekenen wij erop dat u een ruimte beschikbaar stelt. De adviseurs van Fier.fm zijn 6 uur bezig met de voorbereiding van de presentatie. Omdat wij het belangrijk vinden dat benchmarken breed gedragen wordt, hanteren wij een gereduceerd uurtarief van € 80,- exclusief btw. De totale kosten bedragen € 800,-.

Voorbeelden?

Voorbeeld presentatieVoorbeeld presentatieVoorbeeld presentatie

 

Soms sluit het algemene gedeelte van de benchmark niet voldoende aan bij de interne organisatie, omdat deze te algemeen is. Dan geven wij het onderzoek graag een individueel karakter. Hierna hebben wij een aantal mogelijkheden toegelicht.

Plus: Onderzoek op maat

Wat is het? Het onderzoek heeft een algemeen karakter. Het is echter mogeijk hier een individuele twist aan te geven. Bijvoorbeeld door het onderzoek op pandniveau in te richten, waardoor een interne benchmark ontstaat. U ontvangt extra inlogcodes zodat op pandniveau gegevens kunnen worden aangeleverd.

Wat levert het op? Een individuele rapportage waarbij uw gegevens op pandniveau zijn uitgelicht.

Wat kost het? De tijd waar u rekening mee dient te houden is voor een groot deel afhankelijk van het aantal locaties dat u wilt benchmarken. Bovendien is de wijze waarop u uw kosten heeft gerubriceerd bepalend. Indien u de kosten per pand registreert, scheelt dit al een hoop. Ten aanzien van de inzet van Fier.fm geldt: voor het opstellen van de rapportage maken wij gebruik van de data op pandniveau, zoals door u aangeleverd op de benchmarktool. Wij rekenen € 40,- voor een extra inlogcode. Daarnaast voeren wij, gezien de complexiteit en de hoeveelheid extra data, 4 uur extra voor een validatie. Vervolgens zijn de adviseurs van Fier.fm 8 uur bezig om een individuele rapportage op te stellen. Een presentatie waarin de resultaten op pandniveau zullen worden teruggekoppeld, maakt deel uit van dit pluspakket. Wij hebben 4 uur nodig als voorbereiding. De presentatie zelf kost maximaal 2 uur. Omdat wij het belangrijk vinden dat benchmarken breed gedragen wordt, hanteren wij een gereduceerd uurtarief van € 80,- exclusief btw. De kosten voor een onderzoek en rapportage op pandniveau bedragen € 1.440,-. Dit is exclusief het tarief voor extra inlogcodes.

Voorbeelden?

Voorbeeld individuele rapportageVoorbeeld individuele rapportageVoorbeeld individuele rapportageVoorbeeld individuele rapportage

Plus: Gebruikersprestatie (conform NEN 8021)

Wat is het? Inzicht in het gebruikers- (de gebruikerswensen met betrekking tot het gebouw) en gebouwprofiel (de aanwezige prestaties van een gebouw) conform NEN 8021 (zie ook bijlage 3) waardoor een interne kwalitatieve benchmark op pandniveau mogelijk is.

Wat levert het op? Een eerste indruk van de kwaliteit van de faciliteiten en huisvesting in hoofdlijnen per locatie. Hogere gebruikswaarde indien deze worden gekoppeld aan de kosten per locatie/ gebouw.

Wat kost het? De adviseurs van Fier.fm voeren de inspecties uit bij alle locaties zodat per locatie een gebouwprofiel ontstaat. Ten aanzien van het gebruikersprofiel kunnen digitale vragenlijsten worden verspreid en/ of aansluitend op het inspectiebezoek een interview worden afgenomen. Afhankelijk van het aantal locaties en gekozen methode kan de exacte inzet worden bepaald. Gemiddeld kan gerekend worden met circa 6 uur per locatie (3 uur inspectie en 3 uur interview; beiden incl. voorbereiding en uitwerking). 

Plus: Verdieping op afwijkingen

Wat is het? Onderzoek naar de kosten-beïnvloedende factoren van een aantal activiteiten die het meest afwijken. Op basis van vooraf overeengekomen randvoorwaarden worden de drie activiteiten die het meest afwijken, vastgesteld. Vervolgens wordt ingezoomd (documentenstudie, interviews, observatie) op deze afwijkingen en een onderbouwing van de afwijking opgesteld.

Wat levert het op? Een verdieping op een aantal kosten-kengetallen waarbij het verhaal achter het cijfer objectief inzichtelijk wordt gemaakt.

Wat kost het? De tijd waar u rekening mee dient te houden is afhankelijk van de organisatie van de betreffende activiteiten die worden verdiept. Om een inschatting te maken gaan wij uit van vijf interviews (van ieder 1 uur) met vijf verschillende mensen. Daarnaast moet u denken aan een aantal werkzaamheden in verband met het verzamelen en aanleveren van benodigde documenten, totstandkoming van de financiële prestaties en het inplannen van de interviews. Ten aanzien van de inzet van Fier.fm geldt: voor het voorbereiden, afnemen en verwerken van de interviews hebben wij 10 uur nodig, voor de documentenstudie en observatie 4 en voor het opstellen van de terugkoppeling in een presentatie 4 uur. De presentatie zelf kost 1 uur. Omdat wij het belangrijk vinden dat benchmarken breed gedragen wordt, hanteren wij een gereduceerd uurtarief van € 80 excl. btw. De kosten voor een verdieping en terugkoppeling van de activiteiten die het meest afwijken bedragen in totaal € 1.520 excl. 21% btw.

 

 

Netwerk.fm

 

Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld', kun je de 'kracht van velen' aanboren. (Ross Dawson)

Fier.fm faciliteert diverse netwerkgroepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten en ligging van organisaties binnen de publieke sector. Bijna altijd vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze klanten, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen.

Meer info? Klik hier!

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief 'Focus! online' staat vol leuke weetjes over facilitaire activiteiten, ontwikkelingen (binnen Fier.fm) en kijkt vooruit naar zaken die binnenkort op de planning staan. Wilt u de Focus! online ook ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop!

Direct inschrijven? Klik hier!


Referenties

Christelijke Hogeschool Ede
ROC de Leijgraaf

                 Met het inzichtelijk hebben van je eigen facilitaire kosten, en het delen van deze ...

Provincie Drenthe

              Wij zien de MKFA als een belangrijk sturingsinstrument waarmee wij richting geven aan onze ...

Schiphol Group

Schiphol participeert al enkele jaren in de MKFA. Zij doet dit in de eerste plaats om haar eigen facilitaire afdeling, ...

Delta Lloyd

Dankzij de informatie uit het onderzoek kan de facilitaire organisatie van Delta Lloyd zichzelf beter managen. De MKFA ...

Hogeschool ArtEZ

             ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is al enige jaren actief deelnemer aan het ...

Openbaar Ministerie

        Fier.fm heeft voor het Openbaar Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het nut, noodzaak en richting ...

Delen